آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحمل ، مدارا ، سعه‌صدر


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تحمل ، مدارا ، سعه‌صدر

واژه انگلیسی
Tolerance

توضیحات
۱. در محاوره مدارا نوعی مراعات یا اغماض است که ما را از سرزنش یا محکوم ‌کردن نظری که مورد قبول ما نیست ، باز می‌دارد. همچنین ، مدارا به‌معنای پذیرش انفعالی هر آن چیزی است که نتوانیم مانع بروز آن شویم ، ولی مورد تصویب ما نیز هست. ۲. در قلمرو اخلاق و جامعه‌شناسی ، مدارا به معنای پذیرش حدودی از ناهمنوائی است. در واقع ، ‌رفتاری است اجتماعی مبتنی بر به ‌رسمیت‌ شناختن حق اظهار عقیده ، داشتن معتقدات و رفتارهائی متفاوت برای دیگران ، ولو آنکه با آن عقیده ، باور یا رفتار ، موافق نباشیم. ۳. توانائی مقاومت در مقابل استرس ، درد و فشار روانی بدون آسیب‌دیدگی جدی