آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرحله نوپائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مرحله نوپائی

واژه انگلیسی
Toddler stage

توضیحات
این مرحله تقریباً ۱۵‌ماهگی تا ۲/۵‌سالگی دوره رشد را دربر می‌گیرد و مرحله‌ای است که با شتاب ‌گرفتن رشد حرکتی و هوشی مشخص ‌می‌باشد. توانائی راه ‌رفتن تا حدودی به بچه نوپا مجال می‌دهد که اعمال خود را کنترل کند. وظیفه والدین در مرحلهٔ نوپائی کودک ثبات و جدی‌ بودن در مورد حدود رفتارهای مقبول اجتماعی است. به کودک باید مجال داد که کار خود را بکند و از اشتباهات خود تجربه بگیرد. والدین باید مراقب باشند که در این مرحله بیش از حد آمرانه رفتار نکنند.