آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارزیابی زمان ، زمان‌سنجی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ارزیابی زمان ، زمان‌سنجی

واژه انگلیسی
Timestudy

توضیحات
- زمان‌سنجی یا مطالعه زمان ، فن اندازه‌گیری کار به‌خاطر ضبط زمان‌ها و نرخ‌های مؤثر برای عناصر یک شغل معین است که در شرایط مشخص انجام می‌شود و برای تحلیل داده‌ها به‌خاطر تحصیل زمان لازم جهت انجام ‌دادن شغل در یک سطح معین به‌کار می‌رود. تجهیزات اساسی زمان‌ سنجی عبارت است از یک کرونومتر ، یک تخته بررسی ، مدار ، فرم‌های زمان‌سنجی که شخص بررسی‌ کننده باید با خود داشته باشد. -فنی که در آن ثبت زمان‌ها و ضرایب عملکرد در مورد عناصر مشخص کار در شرایط مشخص انجام می‌شود و این داده‌ها به‌منظور دستیافت به زمان موردنیاز برای انجام کار در سطح عملکرد معین انجام می‌شود.