آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جدول زمانی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جدول زمانی

واژه انگلیسی
Time - table

توضیحات
اصطلاح فوق به جدول ساعات تدریس دروس مختلف در ایام هفته یا درطول ثلث یا ترم و سال تحصیلی اشاره دارد. این واژه عموماً مترادف با schedual به‌کار می‌رود. در انگلیسی آمریکائی بیشتر از schedual استفاده می‌شود. Schedual بیشتر به جدول زمانی دروس مربوط می‌شود. در بعضی جاها time table به‌عنوان برنامه هفتگی دروس برای دانش‌آموزان و schedual برنامه درسی هفتگی برای معلمان محسوب می‌شود.