آفتاب

واژه نامه های آفتاب

محروم‌سازی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
محروم‌سازی

واژه انگلیسی
Time - out

توضیحات
عبارت است از قرار دادن کودک در جائی که رفتار نامطوب دریافت تقویت نداشته باشد ، از این روش اغلب برای کنترل رفتار مخرب در کلاس استفاده می‌شود.