آفتاب

واژه نامه های آفتاب

موج سوم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
موج سوم

واژه انگلیسی
Third wave

توضیحات
به ‌نظر "الوین تافلر" نویسنده اجتماعی - سیاسی و طرفدار تمدن سرمایه‌داری غرب ، ‌ بشر تاکنون دو موج عظیم را پشت سر گذاشته است که هر کدام فرهنگ و تمدن پیشین را محو کرده و شیوه‌هائی از زندگی را که برای پیشینیان قابل تصور نبوده جایگزین ساخته است. موج اول تمدن ، ‌ یعنی انقلاب کشاورزی در ده‌هزار سال پیش ، نقطه شروع یک موج عظیم دگرگونی در تاریخ بشر بود که با پیدایش دهکده‌ها و سکونت‌گاه‌‌‌‌‌های دائمی و تحولات اجتماعی و سیاسی انجامید. موج دوم دگرگونی‌ها یعنی پیدایش تمدن صنعتی ، از سیصدسال پیش آغاز شد و همراه با آن ، شیوه‌ای از زندگی براساس کارخانه تقریباً ‌در ۱/۴ کره زمین جانشین تمدن کشاورزی شد. انقلاب صنعتی نظام جدیدی برای تولید ثروت به‌وجود آورد به‌نحوی که تمام ستون‌های نظام قدیمی قدرت را خالی کرد و زندگی خانوادگی ، کسب و کار ، سیاست ، دولت ملی و ساختار قدرت جهانی را دگرگون کرد. اکنون جهش شتابنده‌تری آغاز شده است. زیرا انسان همزمان با افول موج دوم ، در آستانه عمیق‌ترین جابه‌جائی قدرت و در حال ورود به جهان کامپیوتری موج سوم قرار دارد. تعریف این موج یا انقلاب سوم دشوار است. انسان خود را در همان وضعیتی می‌یابد که یک فرد متولد شده. در انقلاب صنعتی خود را در آن می‌یافت. به عقیده تافلر ، درگیری اصلی قرن آینده ، نه می‌تواند مؤیّد نظریه "برخورد تمدن‌ها" باشد و نه نظریه‌ "پایان تاریخ" بلکه نوعی درگیری بین تمدن موج سومی با تمدن‌های موج اول و دوم خواهد بود. وی ویژگی‌های تمدن قرن آینده را در کتاب به‌سوی تمدن جدید (سیاست در موج سوم) به‌نحوی ترسیم نموده است که گوئی این تمدن از آمریکا سرچشمه خواهد گرفت. تافلر در این تلاش کرده تا دنیای غرب را برای ورود آگاهانه و صلح‌ جویانه‌تر به جامعه‌ای خردگراتر از آنچه وجود داشته است آماده کند.