آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تفکر


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تفکر

واژه انگلیسی
Thinking

توضیحات
تفکر فعالیت ذهنی و عبارت است از پردازش اطلاعات ، بهره‌گیری از ادراکات ، ‌مفاهیم ، نمادها و تصاویر ذهنی. برخی از اهداف تفکر عبارت است از حل مشکلات ، تصمیم‌گیری و ارائه واقعیت بیرونی. تفکر را معمولاً فرایندی هشیار می‌انگارند. اما فروید این فرضیه را مطرح کرد که تفکر ناهشیار نیز ممکن است. او در تائید فرضیه خود شواهدی چون لغزش‌های زبانی ، ‌تعبیر خواب و غیره را مثال می‌آورد. - تفکر بهنجار عبارت است از جریان معطوف به‌هدف عقاید ، رمزها یا نمادها و تداعی‌ها ، که در مواجهه با یک مسئله آغاز شده و به‌نتیجه‌ای متکی به واقعیت منتهی می‌گردد. - تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش می‌کند مشکلی را که با آن روبه‌رو شده مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام کند. فلاسفه اسلامی نیز به پیروی از ارسطو فکر را عبارت از حرکتی می‌دانند که ذهن از "مقصود" یا "مطلوب" به سوی مبادی یا معلومات و از مبادی به‌سوی مطلوب انجام می‌دهد. جان‌دیوئی فکر را عبارت از درک روابط می‌داند. در روان‌شناسی عناصر عمده تفکر عبارت است از تصورات ذهنی ، تمیز ، وحدت‌ دادن ، تجرید یا انتزاع ، تعمیم ، زبان. عناصر عمده تفکر از لحاظ منطقی "تصورات و تصدیقات بدیهی" هستند.