آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تئوری‌های مشروعیت ‌بخشیدن برنامه درسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تئوری‌های مشروعیت ‌بخشیدن برنامه درسی

واژه انگلیسی
Theories of curriculum legitimization

توضیحات
این تئوری‌ها مفاهیم اساسی را برای تطبیق عناصر برنامه درسی از فلسفه تعلیم و تربیت اتخاذ می‌کنند. این نظریه درصدد پاسخگوئی به سؤالات ارزشی و چگونگی انتخاب ارزش‌ها در قالب برنامه‌های درسی است. در واقع ، این نظریه‌ها درصدد هستند تا منشأ مشروعیت ‌بخشیدن به برنامه‌های درسی را مشخص نمایند. از انواع مشروعیت‌ بخشی می‌توان به مشروعیت‌بخشی هنجاری ، مشروعیت ‌بخشی از طریق روش کار و مشروعیت ‌بخشی از طریق نقادی اشاره کرد.