آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریه‌های اجرای برنامه درسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نظریه‌های اجرای برنامه درسی

واژه انگلیسی
Theories of curriculum implementation

توضیحات
این نظریه‌ها شرایطی را بیان می‌نمایند که تغییر برنامه‌های درسی تحت آن شرایط اتفاق می‌افتد و این تغییرات در هر دو سطح فردی و سازمانی روی می‌دهند. طرفداران این نظریه سؤالات زیر را به‌عنوان کلیدهای راهنما مطرح می‌نمایند. چگونه می‌توان با برنامه درسی جدید کار کرد؟ چگونه و با چه مکانیسمی می‌توان الگوهای آموزش و یادگیری را اصلاح نمود؟ و چگونه در طی اجرای یک برنامه درسی می‌توان تغییرات مطلوب را ایجاد نمود؟ این نظریه‌ها شرایط عملی را مدنظر دارند.