آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فضیه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فضیه

واژه انگلیسی
THEOREM

توضیحات
- عبارت از حکمی است که به‌طور منطقی و با روش قیاسی از احکام دیگر استنتاج می‌شود. - قضیه‌ای که می‌توان منطقاً آن را تائید (یا رد) نمود.