آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون اندریافت موضوع


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون اندریافت موضوع

واژه انگلیسی
Thematic Appereception Test (TAT)

توضیحات
آزمون اندریافت موضوع آزمون برون‌فکنی شخصیت است که در آن از آزمودنی خواسته می‌شود تا پس از دیدن تصاویر کم‌ و ‌بیش مبهم که طرح‌هائی از انسان‌ها را نشان می‌دهد داستانی تعریف کند. این آزمون مرکب از ۳۰ کارت مصور و یک کارت سفید است. نمونه‌هائی از تصاویر TAT عبارت است از زن جوانی که روی نیمکتی نشسته و به مردی پیر نگاه می‌کند ، ‌یا مردی به موهای خاکستری که به مردی جوان نگاه می‌کند. یا به‌کار بردن این روش آزمون گیرنده ، می‌تواند پس از تحلیل پاسخ‌های فرد به تصاویر ، نکاتی را در زمینهٔ شخصیت وی کشف کند.