آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کتاب درسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کتاب درسی

واژه انگلیسی
Text book

توضیحات
۱. هر نوع کتاب درسی آموزشی ۲. کتابی که موضوع معینی از مطالعه را بررسی می‌کند. به‌طور منظم تهیه شده است ، برای سطح خاصی از آموزش به‌کار می‌رود ، و مانند یک منبع اصلی دربارهٔ مطالعه یک موضوع در رشته معین مورد استفاده قرار می‌گیرد.