آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه درسی آزمون‌ شده (تست ‌شده)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برنامه درسی آزمون‌ شده (تست ‌شده)

واژه انگلیسی
Tested curriculum

توضیحات
منظور از برنامه درسی آزمون ‌شده ، آن قسمت از برنامه است که مورد ارزیابی و امتحان قرار می‌گیرد. برنامه‌ای تهیه‌ شده و معلم به تدریس آن پرداخته است. پس از اتمام آموزش ، آن قسمت‌ها یا واحدهائی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند ، برنامه آزمون ‌شده نامیده می‌شود. سپس منظور از برنامهٔ درسی آزمون ‌شده ، همان مفاهیمی است که مورد آزمون قرار می گیرد و همان صفحاتی است که امتحان می‌شود.