آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون خانگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون خانگی

واژه انگلیسی
Take - home test

توضیحات
آزمونی که معمولاً دانش‌آموزان در خارج از کلاس درس و موقعیتی که در آن کنترلی اعمال نمی‌شود انجام می‌دهند.