آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌ریزی تاکتیکی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برنامه‌ریزی تاکتیکی

واژه انگلیسی
Tactical planning

توضیحات
برنامه‌ریزی تاکتیکی که ابتدا در ارتش مصطلح شد ، فرایندی است که به‌وسیله آن ، مدیران دسته‌ای از فعالیت‌های مرتبط را در جهت اجرای یک استراتژی تصویر می‌کنند. به‌عبارت دیگر برنامه‌ریزی تاکتیکی به وسایلی مرتبط می‌شود که برای رسیدن به هدف‌های مشخص انتخاب شده‌اند. این نوع برنامه‌ریزی مربوط به فرموله ‌کردن هدف‌ها و انتخاب وسایل برای تحقق آنها است. چارچوب زمانی برنامه‌ریزی تاکتیکی کوتاه‌تر از زمان برنامه‌ریزی استراتژیک است و معمولاً متجاوز از دو سال نمی‌شود. این نوع برنامه‌ریزی به‌وسیله سطوح میانه مدیریت انجام می‌گیرد که مسؤولیت آنها دربر گیرنده هدایت بخش‌های گوناگون ، معاونت و زیر بخش‌های دیگر سازمان است.