آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هدف‌های تاکتیکی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هدف‌های تاکتیکی

واژه انگلیسی
Tactical objective

توضیحات
هدف‌های واسطه‌ای که به‌صورت نتیجه گونه بیان می‌شود تا دستیابی به هدف‌های استراتژیک را میسر کند.