آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تاکتیک


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تاکتیک

واژه انگلیسی
Tactic

توضیحات
از ریشه لاتینی در معنای "هنر تربیت ‌دادن" و "مرتب‌کردن" گرفته شده است. هنر مرتب‌ کردن افراد به‌هنگام جنگ را می‌رساند. این هنر شامل سازماندهی و استفاده از نیروهای نظامی در میدان جنگ به مؤثرترین وجه در جهت کسب پیروزی است. در معنای مجازی و وسیع‌تر ، تاکتیک جستجو و سازماندهی مجموعه وسایلی است مستقیماً مفید به‌منظور دستیابی به یک نتیجه مطلوب در رابطه با مناسبات نیروهای سیاسی ، سندیکائی و اجتماعی یک تاکتیک خوب ، در بطن یک استراتژی جای می‌یابد و مستلزم آگاهی دقیق از شرایط ملموس ، وضع و نقاط ضعف و رقیب است. (رجوع کنید به strategy)