آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جدول مشخصات


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جدول مشخصات

واژه انگلیسی
Table of specification

توضیحات
عبارت از یک شبکه دو بعدی است که شامل محتوا و فرایند شناختی مورد استفاده در طرح‌ریزی یک آزمون می‌باشد. برای تهیه جدول مشخصات ، معلم یا سازنده آزمون باید ابتدا رئوس مطالب و جزئیات موضوع درسی راکه می‌خواهد برای آن آزمون تهیه کند تعیین کند و این زیر مواد را ، در بالای یک جدول دو بعدی وارد کند و به ‌این قسمت جدول "بعد محتوا" گویند. علاوه بر این ، در ستون کنار جدول که "بعد هدف‌ها" نام دارد ، هدف‌های آموزشی را قرار می‌دهد در این ستون نیز هدف‌ها به ترتیب طبقه‌بندی هدف‌های تربیتی از دانش به ارزشیابی مرتب می‌شوند. بعد از تکمیل بعد محتوا و بعد هدف ، آزمون‌ساز باید تعیین کند که سوالات آزمون خود را به چه صورتی در میان هدف‌ها و عنوان‌های درسی توزیع نماید. گام بعدی تعیین نوع سوالات آزمون است.