آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدل برنامه‌ریزی درسی تابا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مدل برنامه‌ریزی درسی تابا

واژه انگلیسی
Taba, curriculum planning model

توضیحات
هیلدا تا با معتقد بود آنانی که برنامه درسی را اجرا می‌کنند باید در برنامه‌ریزی شرکت نمایند. او از رویکرد از پائین به بالا حمایت نمود و معتقد بود برنامه درسی باید توسط آنانی که برنامه را مورد استفاده قرار می‌دهند طراحی شود. هفت مرحله اصلی را در مدل خود برشمرد که در آن معلمان باید کارهای زیر را انجام دهند: ۱. تشخیص نیازها ۲. تعیین هدف ۳. انتخاب محتوا ۴. سازماندهی محتوا ۵. انتخاب تجربه‌های یادگیری ۶. سازماندهی فعالیت‌های یادگیری ۷. ارزشیابی با اینکه این مدل مزایائی دارد ولی صاحب‌نظران معتقد هستند این مدل دارای ضعف‌هائی است. مهمترین ضعف این مدل این است که معلمان توان تخصصی و کارشناسی لازم برای درگیر شدن در فرایند برنامه‌ریزی را ندارند. (در طرح از پائین به بالا فرض بر این است که معلمانی صلاحیت کارشناسی و زمان کافی را برای چنین فعالیت رسمی دراختیار دارند) این انتقاد به این معنا نیست که معلمان نباید در برنامه‌ریزی درسی مشارکت کنند.