آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمرات - T


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نمرات - T

واژه انگلیسی
T - score

توضیحات
چون نمرات Z بعضی مواقع به‌صورت منفی و گاهی به‌صورت اعداد اعشاری نشان داده می‌شوند این دو عمل باعث کاهش کاربرد نمره Z شده است. به این خاطر و برای رفع اشکال در نمرات Z از نمره T استفاده می‌شود که میانگین ۵۰ و انحراف معیار ۱۰ دارد و فرمول آن چنین است. ۵۰ + ۱۰Z =t