آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نگرش سیستمی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نگرش سیستمی

واژه انگلیسی
Systematic view

توضیحات
- تجزیه عناصر و تحلیل ویژگی‌های آنها (در هر پدیده یا سیستم) در کلیت و یکپارچگی و روابط پایدار آنها با یکدیگر و با کل پدیده ، مورد نظر است نه به‌صورتی انتزاعی و جدای از کل پدیده - طریقه اندیشیدن ، یا نگرشی به کلیت‌های ساخته دست بشر یا سیستم‌ها ، به‌عنوان قسمت‌های سر هم‌بندی شده‌ای که به‌صورت یک کل سازمان‌ یافته و به‌خاطر انجام یک هدف کلی خاص طراحی و ساخته شده‌اند. از مزایای نگرش سیستمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. الف) جامع‌ است ، بیشتر از هر شیوه نگرش دیگری این امکان را به‌وجود می‌آورد که تئوری‌های به‌ ظاهر پراکنده را در چارچوب آن یگانه و همساز کرد و به‌کار بست. ب) با وجود اینکه همه قلمرو و رفتار انسانی را به اندازه کافی ترسیم و توصیف نمی‌کند ولی برای همه آنها راهبردهای ضمنی فراهم می‌سازد. ج) به‌منظور تبادل اندیشه و اطلاعات بین رشته‌های مختلف علمی قابلیت ایجاد مفاهیم و زبان مشترک دارد. د) مزیت دیگر ، ویژگی اختصار و صرفه‌ جویانه این شیوه است. و بالاخره اینکه نگرش سیستمی ، تئوری‌های پراکنده قلمرو رفتار انسانی و اجتماعی ، و روش‌های آنها را در یک چارچوب خلاصه می‌کند که احاطه بر آن آسان است و در عین حال ، جزئیات و دقایق آنها ، نادیده گرفته نمی‌شود.