آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمونه‌گیری سیستماتیک (منظم)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نمونه‌گیری سیستماتیک (منظم)

واژه انگلیسی
Systematic sampling

توضیحات
چنانکه بخواهیم از جامعه‌ای به حجم N واحد یک نمونه به حجم n انتخاب کنیم ابتدا فاصله نمونه‌گیری را به‌دست می‌آوریم N/n=I پس از آن یک عدد از ۱ تا I به تصادف انتخاب می‌کنیم. مثلاً k به‌دست می‌آید. شماره نمونه‌های انتخابی به‌ترتیب به‌ شرح ذیل خواهد شد k (نمونه اول) ، ۱+k (دومین نمونه) ، k+۲I (سومین نمونه) و… و nامین نمونه (k+(n.۱)I) بنابر این نمونه‌گیری منظم نوعی نمونه‌گیری مبتنی بر یک قاعده منظم است. بسیاری از آزمایشات که نمونه‌گیری تصادفی را گزارش می‌کنند عملاً‌ از این روش است استفاده می‌نمایند.