آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آمایش سیستم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آمایش سیستم

واژه انگلیسی
System training

توضیحات
تمرینی برای راه ‌انداخت مقدماتی سیستم که به‌منظور پالایش فعالیت‌ها ، روابط عملیاتی و تلفیق اجزاء یا سیستم‌های فرعی صورت می‌گیرد.