آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هدف سیستم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هدف سیستم

واژه انگلیسی
System purpose

توضیحات
هدف یک سیستم عبارت است از وظیفه یا وظایفی که آن سیستم در ارتباط با سیستم‌های مجاور یا سیستم بزرگتری که جزئی از آن است ، ایفا می‌کند.