آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عملکرد سیستم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
عملکرد سیستم

واژه انگلیسی
System performance

توضیحات
کفایت طرح‌های تنظیم ‌یافته ، و روشی که توسط آن ، طرح‌ها تفسیر و تکمیل می‌شود.