آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اخلال سیستم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اخلال سیستم

واژه انگلیسی
System dissonance

توضیحات
ناهماهنگی ، بی‌نظمی و یا خللی که به‌وسیله یک جزء مخرب در یک سیستم به‌وجود می‌آید.