آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ایجاد سیستم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ایجاد سیستم

واژه انگلیسی
System development

توضیحات
کوشش برای طراحی کلیت‌هائی تحت عنوان سیستم در قسمت‌های مختلف به‌منظور رسیدن به یک هدف کلی خاص