آفتاب

واژه نامه های آفتاب

طراحی سیستم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
طراحی سیستم

واژه انگلیسی
System design

توضیحات
فراگردی که معمولاً با مراحلی چون پیش‌بینی ، تعیین مدل کمی ، بهینه‌یابی ، کنترل و قابل اطمینان‌سازی عملیات سیستم سر و کار دارد.