آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حد و مرز سیستم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
حد و مرز سیستم

واژه انگلیسی
System boundary

توضیحات
هر سیستم دارای حد یا مرزی است که آن را از پیرامونش جدا و درعین حال آن را با محیط مرتبط می‌سازد. می‌توان گفت ، حد و مرز سیستم نقاطی است که فراتر از آن ویژگی‌های خاص سیستم دیگر قابل تشخیص نیست. مثلاً پوست حد و مرز سیستم بدن با محیط است.