آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحلیل نظام


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تحلیل نظام

واژه انگلیسی
System analysis

توضیحات
۱. فعالیت ، فرایند یا مطالعه‌ای توسط گروهی از افراد سازمان مبتنی بر بررسی دقیق راه‌‌‌‌‌های انجام ‌دادن وظایفی که بستگی به حرکت ، ثبت یا پردازش اطلاعات دارد. ۲. در تحلیل سیستم ، روش‌هائی برای انتخاب کار آمدترین و اثر بخش‌ترین گزینه‌ها (روش‌ها و وسایل) برای برآوردن نیازهائی که مشخص شده‌اند ، انجام می‌گیرد. در این روش‌ها معمولاً هزینه‌ها و نتایج به‌دست آمده ، با توجه به راه‌‌‌‌‌های گوناگون انجام امور و وسایل مورد استفاده در مسیرهای یاد شده مورد توجه قرار می‌گیرد. براساس گزینه‌های ممکن ، هزینه‌های منابع و سود دهی حاصل از آنها و نیز میزان عدم اطمینان نسبت به هر یک از گزینه‌ها ، تحلیل انجام می‌شود.