آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظام (سیستم)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نظام (سیستم)

واژه انگلیسی
System

توضیحات
- مجموعه‌ای به‌صورت یک کل از عناصر مرتبط به‌هم و متأثر از یکدیگر که برای تحقق‌ هدف مشترک ، برنامه‌ای مشترک دارند. - نظام مجموعه‌ای سازمان ‌یافته از عناصر و اجزای وابسته به‌هم است که دارای کنش متقابل و پیچیده‌ای هستند ، و برای تحقق‌ هدف مشترکی که نظام به‌خاطر آن به‌وجود آمده است ، فعالیت می‌کنند. از ویژگی‌های نظام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) هر نظام دارای درونداد ، فرایند ، برونداد و بازخورد است. ب) هر نظام با اینکه به‌طور نسبی مستقل عمل می‌کند ، در نظام یا نظام‌های بزرگتری که بر آن تأثیر می‌گذارد ، محاط است. نظام‌ها دارای سلسله مراتب و مرزهای مشخصی هستند.