آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آموزشگر مصنوعی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آموزشگر مصنوعی

واژه انگلیسی
Synthetic trainer

توضیحات
هر وسیله آموزشی که برای کمک به یادگیری مهارتی خاص شرایط "دنیای واقعی" را تقلید می‌کند.