آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترکیب


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ترکیب

واژه انگلیسی
Synthesis

توضیحات
یکی از سطوح یادگیری در حیطه شناختی در طبقه‌بندی بلوم است. ترکیب مستلزم در هم آمیختن دوباره قسمت‌هائی از تجارب گذشته با مطالب جدید و بازسازی آن به‌صورت یک کل تازه و نسبتاً انسجام‌ یافته است. در این مرحله ، پیوستگی عوامل به‌گونه‌ای بدیع و جدید ، بروز معنی تازه و ایجاد ساختی را که قبلاً وجود نداشته است میسر می‌سازد.