آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بدیهه‌سازی‌ها


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
بدیهه‌سازی‌ها

واژه انگلیسی
Syntectics

توضیحات
بدیهه‌سازی‌ها یا استعاره‌سازی‌ راهبردی است که خلاقیت افراد را در گروه‌‌‌‌‌هائی که به‌کار اشتغال دارند ، افزایش می‌دهد. براساس نتایج مطالعه گوردون (Gordon) ، بدیهه‌سازی بر مبنای دو فرضیه استوار است که بر مبنای منطق متداول تطبیق می‌کند؛ خلاقیت حتی اگر یک فرایند اساسی عاطفی باشد می‌تواند فراگرفته شود ، و دیگر اینکه خلاقیت می‌تواند از طریق فعالیت‌های گروهی پرورش یابد. بدیهه‌سازی به‌عنوان یک مدل تدریس می‌تواند در مقاصد زیر مورد استفاده قرار گیرد: نویسندگی خلاق ، کشف مشکلات اجتماعی و انضباطی ، حل مشکلاتی که در رابطه موضوعات اجتماعی است ، ارتباطات بین افراد و تضادهای بین آنان ، خلق یک الگو یا محصول ، وسعت بخشیدن به چشم‌انداز یک مفهوم. در این مدل معلم سؤالاتی بازپاسخ و فراخوان را مطرح می‌کند که علاقه دانش‌آموز را تحریک و توجه تمام افراد کلاس را به ‌فرایند خلاق جلب می‌کند. هنگامی که دانش‌آ‌موزان قیاس‌های خویش را تنظیم می‌کنند معلم بدون آنکه آنان را تحت نفوذ خویش قرار دهد ، آنها را یاری می‌کند. دانش‌آموزان تشویق می‌شوند تا شیوه‌های متعارف تفکر را از طریق تسلیم ‌شدن به ‌حالات غیر معقول ذهنی نظیر خیال‌پردازی ، افکار نامربوط و نمادگرائی را بشکنند. معلم چنین رویکردی را با پذیرش بدون داوری تفکرات عجیب و غیر معقول و از طریق آشکار کردن برخی از رویکردهای غیرمنطقی برای حل مسئله تشویق می‌کند. مدل تدریس بدیهه‌سازی می‌تواند در کنار بسیاری از مدل‌های دیگر تدریس ، مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً این روش می‌تواند همراه با روش مباحثه برای کمک به دانش‌آموزان جهت درک یک مفهوم مشکل در یک رشته علمی مورد استفاده قرا گیرد.