آفتاب

واژه نامه های آفتاب

همدردی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
همدردی

واژه انگلیسی
Sympathy

توضیحات
۱. شرکت در احساسات دیگران یعنی خوشحال ‌شدن به خوشحالی دیگران و ناراحت‌ و متأسف‌ شدن به ناراحتی آنها ۲. احساس دلسوزی و تفاهم که امکان تفسیر یا به‌حق بودن اعمال و یا احساس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فردی دیگر را فراهم می‌کند.