آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جوهر ، ماده اصلی ، مضمون


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جوهر ، ماده اصلی ، مضمون

واژه انگلیسی
Substance

توضیحات
۱. در فلسفه ، ماهیت و طبیعت هر چیز اعم از اینکه بدنی یا روانی باشد. ۲. معنا یا مضمون اصلی عبارتی که گفته می‌شود. ۳. هر چیزی که قائم به ذات است و در وجود ، جز خود به چیز دیگری نیازمند نیست.