آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آبونمان ، اشتراک ، عضویت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آبونمان ، اشتراک ، عضویت

واژه انگلیسی
Subscription

توضیحات
قرار دادی رسمی که ضمن آن توافق می‌گردد در قبال پرداخت مبلغ معینی ، خدمت یا کالائی در زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معین دریافت گردد.