آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون ذهنی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون ذهنی

واژه انگلیسی
Subjective test

توضیحات
هر آزمونی که با استفاده از نمره‌گذاری ذهنی نمره داده می‌شود ، یعنی آزمونی که روش ارزیابی میزان ‌شده و عینی برای آن وجود ندارد. نمره‌گذاری این نوع تست‌‌‌‌‌‌‌ها مشکل می‌باشد و احتمال دارد چند مصحح نمرات متفاوتی به یک آزمون بدهند ، و معمولاً نگرش مصحح نسبت به آزمون و فرد آزمودنی در نمره‌گذاری بی‌تأثیر نیست. از این نوع آزمون‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توان آزمون انشائی را نام برد.