آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ذهنی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ذهنی

واژه انگلیسی
Subjective

توضیحات
۱. چیزی که برای همه معلوم نیست ، چیزی که ماهیت آن به‌طور درونی و خصوصی درک می‌شود. ۲. قضاوت‌هائی که بدون استفاده از ابزار و وسایل صورت می‌گیرد. ۳. تجربه‌ای براساس پدیده‌های توهمّی یا خطای ادراکی ۴. شخصی ، مربوط به یک فرد خاص