آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه درسی زمینه‌های متفاوت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برنامه درسی زمینه‌های متفاوت

واژه انگلیسی
Subject area curriculum

توضیحات
دیدگاهی است در برنامه‌ریزی درسی به شیوه موضوع‌مداری که در آن از هفت هنر کلاسیک یونان و روم به‌عنوان محتوای موضوعات آموزشی استفاده می‌کنند. این هفت هنر عبارت است از: ریاضیات ، هندسه ، نجوم ، موسیقی ، گرامر ، علم بدیع ، دیالکتیک