آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زیر هدف‌‌‌‌‌‌‌ها


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
زیر هدف‌‌‌‌‌‌‌ها

واژه انگلیسی
Subgoal

توضیحات
۱. زیرهدف‌‌‌‌‌‌‌ها ، عناصر اساسی در طرح‌‌‌‌‌‌‌ریزی برنامه درسی هستند که شامل بیان نتایج مطلوبی است که نوع فرصت‌‌‌‌‌‌‌های یادگیری که باید برای فراگیران فراهم آورده شود را مشخص می‌سازد. زیر هدف‌‌‌‌‌‌‌ها با هدف‌‌‌‌‌‌‌های کلی مدرسه هماهنگ است ولی خیلی بیشتر از این‌گونه هدف‌‌‌‌‌‌‌ها ، اختصاصی و تفصیلی بوده و پارامترها و طبیعت یک حیطه برنامه درسی را بیان می‌کند. ۲. هدفی که شخص در مسیر تلاش خود برای رسیدن به مقصود نهائی برای خود انتخاب می‌کند.