آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نیمه‌ هشیار ، نیمه ‌آگاه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نیمه‌ هشیار ، نیمه ‌آگاه

واژه انگلیسی
Subconscious

توضیحات
۱. منبع اطلاعات حاوی خاطراتی که موقتاً خارج از قلمرو آگاهی هستند اما به‌آسانی می‌توان آنها را به‌ خودآگاه فراخواند. ۲. در نظریه روانکاوی ، سطحی از روان که مطالب برای رسیدن به خودآگاه از آن عبور می‌کنند.