آفتاب

واژه نامه های آفتاب

معلم‌دانشجو ، دانشجو - معلم ، دانشجوی تربیت‌معلم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
معلم‌دانشجو ، دانشجو - معلم ، دانشجوی تربیت‌معلم

واژه انگلیسی
Student teacher

توضیحات
دانشجوئی که زیرنظر و راهنمائی یک معلم یا ناظر در مدرسه مخصوص یا مدرسه کارآموزی تربیت معلم یا در یک کلاس ویژه به کسب تجربه و مهارت تدریس مشغول است.