آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مصاحبه منظم ، مصاحبه ساخت‌دار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مصاحبه منظم ، مصاحبه ساخت‌دار

واژه انگلیسی
Structured interview

توضیحات
در این مصاحبه ، مصاحبه‌گر از قبل سوال‌‌‌‌‌‌ها و پاسخ‌‌‌‌‌‌های مورد نظر را تهیه و نتظیم می‌کند و در زمان مصاحبه ، آنها را در اختیار مصاحبه ‌شوندگان یا آزمودنی‌‌‌‌‌‌ها قرار می‌دهد که در این حالت از مصاحبه ، تمام آزمودنی‌‌‌‌‌‌ها سوال‌‌‌‌‌‌ها و پاسخ‌‌‌‌‌‌های یکسانی در اختیار دارند. در این نوع مصاحبه ، تمام آزمودنی‌‌‌‌‌‌ها موقعیت مشابه‌ای از نظر گذراندن مصاحبه دارند. برخی از مصاحبه‌گران و محققان این را یکی از محاسن مصاحبه منظم می‌دانند و عقیده دارند که همین استاندارد بودن روش ، با یکنواخت بودن آن در مورد همه آزمودنی‌‌‌‌‌‌ها ، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل پاسخ‌‌‌‌‌‌ها را بسیار آسان می‌سازد و روش را علمی‌تر جلوه می‌دهد. ولی گروهی از منتقدین ، این‌گونه مصاحبه را رسمی و غیرقابل انعطاف می‌دانند و معتقد هستند که اگرچه این امر سبب افزایش پایائی این وسیله جمع‌آوری اطلاعات می‌گردد. اما مصاحبه‌گر از بررسی عمیق و کافی و همه‌‌ جانبه اطلاعات دور می‌دارد. (مقایسه کنید با unstructured interview)