آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوی ساختار هوش


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
الگوی ساختار هوش

واژه انگلیسی
Structure of intellect model

توضیحات
اشاره به الگوی پیشنهادی گیلفورد دارد که در آن یک الگوی قوطی‌ شکلی را برای هوش عنوان کرد که شامل سه بعد هوش می‌باشد و هریک به چندین بخش فرعی تقسیم می‌شوند که عبارت است از: الف) عملیات ، که شامل شناخت ، حافظه ، تولید واگرا ، تولید همگرا و ارزیابی می‌باشد. ب) محتوا ، ماهیت مواد یا اطلاعاتی که عملیات روی آنها انجام می‌گیرد که شامل شکلی ، نمادی ، معنائی و رفتاری می‌باشد. ج) فرآورده‌ها ، شکل فرایند پردازش اطلاعات توسط آزمودنی می‌باشد که شامل واحدها ، طبقه‌ها ، رابطه‌ها ، نظام‌‌‌‌‌‌ها ، تبدیلات و تلویحات است.