آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تئوریزه‌کردن ساختاری (در برنامه درسی)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تئوریزه‌کردن ساختاری (در برنامه درسی)

واژه انگلیسی
Structural theorizing (in curriculum)

توضیحات
این نظریه را بیشتر بر عناصر برنامه درسی و ارتباط آن با ساختار تصمیمات برنامه‌ریزی درسی متمرکز کرده‌اند. به‌طور کلی نظریه‌ای ساختاری با این دو سؤال اساسی موجه هستند: الف) چگونه باید دانش‌ با ارزشی را برای برنامه درسی انتخاب کرد؟ ب) چگونه این دانش انتخاب ‌شده را سازمان داد؟ نظریه ساختاری از حوزهٔ فلسفه تعلیم و تربیت استفاده کرده و از رشته‌های انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی حداکثر بهره را جسته است.