آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحلیل ساختی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تحلیل ساختی

واژه انگلیسی
Structural analysis

توضیحات
تحلیل تکلیفی که باید آموخته شود به اجزاء تشکیل‌دهنده آن ، به‌‌‌‌خصوص به اصولی که برای انجام ‌دادن لازم است آموخته شود؛ و مشخص ‌نمودن زمان اجرای آنها. پس از چنین تحلیلی می‌توان با استفاده از یک‌رشته تمرینات پیشرونده ، این اصول را به دانش‌آموزان یاد داد.