آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پرسشنامه رغبت شغلی استرانگ - کمبل


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پرسشنامه رغبت شغلی استرانگ - کمبل

واژه انگلیسی
Strong - Compbell interest inventories(SCH)

توضیحات
این پرسشنامه تجدید نظر شده فرم‌‌‌های قبلی "رغبت‌سنج شغلی استرانگ" است که آخرین فرم ویرایش‌شده این آزمون در سال ۱۹۸۵ به چاپ رسیده است. رغبت‌سنج شغلی استرانگ دو روش عمده را در اندازه‌گیری علایق شغلی به‌کار گرفته است. نخست ، ماده‌های پرسشنامه به علاقه یا عم علاقه آزمودنی نسبت به حیطه گستره‌ای از فعالیت‌‌‌ها ، اشیاء ، یا آن‌گونه اشخاصی مربوط می‌شود که او معمولاً در زندگی روزانه خود با آنها برخورد دارد. دوم ، تهیه کلید پاسخ‌‌‌های آن با روش تجربی انجام گرفته است. پیشنهاد شده است که این پرسشنامه را فقط می‌توان به‌وسیله کامپیوتر نمره‌گذاری کرد. فرم اخیر شامل ۳۲۵ ماده است که برحسب مشاغل ، موضوعات درسی ، فعالیت‌‌‌ها ، سرگرمی‌‌‌ها ، ترجیح فعالیت‌‌‌ها و ویژگی‌‌‌های شخصیتی طبقه‌بندی شده‌اند.