آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مصاحبه تنش‌زا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مصاحبه تنش‌زا

واژه انگلیسی
Stress interview

توضیحات
نوعی مصاحبه گزینشی (selection interview) که مصاحبه‌کنندگان تعمداً به‌نحوی پرخاش‌جویانه با مصاحبه‌شوندگان رفتار می‌کنند تا توانائی مدارا با استرس را در موقعیت‌های واقعی زندگی آنها ارزیابی کنند.