آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استراتژی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
استراتژی

واژه انگلیسی
Strategy

توضیحات
- عبارت است از چارچوبی که مجموع حرکات و اقدامات اصلی را برای دستیابی به اهداف ترسیم می‌کند و چگونگی منابع را برای به‌دست آوردن موقعیت‌های مطلوب و خنثی‌ کردن تهدیدها در حال و آینده بیان می‌دارد. عبارت است از مجموعهٔ تصمیم‌گیری‌هائی که با توجه به شرایط به رویدادهائی که ممکن است در آینده ، پیش‌آیند گرفته می‌شوند. تعیین استراتژی یعنی اینکه آنچه ممکن است در آینده روی دهد پیش‌بینی کنیم ، همه شرایطی را که احتمال دارد با آن روبه‌رو شویم ، مشخص سازیم و تصمیمی که باید در برابر هر یک از این شرایط گرفته شود از پیش برگزینیم. - از ریشه یونانی به‌معنی لشگرکشی ، مدیریت ، نقشه‌رهبری یا عمل گرفته شده است شامل یک‌رشته یا کسب یک هدف صورت می‌گیرد. - روش یا سیاستی کلی برای دستیابی به هدف‌های معین. - مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیمات است که برای عملی‌ کردن سیاست‌های اتخاذ شده بیان می‌شود تا با توجه به احتمال وقوع اوضاع و احوال متفاوت آینده کارهای انجام ‌شدنی را مشخص کند.